- FOSE - Freie Offene Stimme Eschweiler

Mir sin am wirke!  Et duurt nimmie lang!

Ja,us Eischwiele is nun nochens innet Internet präsent.Mir hannt us jedaach,dat is en jute Jelegenheit, ens ze sare,wat us jut akütt un och wat mir schaurisch finde -nit imme bierernst un och nit mä öwe angere Lü.

 Et darf sisch och ens Luuf jemacht wäde,wa? Jo. Ersma vill jröß an Üch va misch un : Et köönt sisch luhne ,av on zo ens erinzekike!

                                                                                                                      Eure Cscel